LBV in cijfers

In de periode juni – december 2014 hield LBV een groot ledenonderzoek. Daarbij peilden we bij meer dan 1.000 leden uit heel Vlaanderen naar hun mening over de vereniging. We zetten hier de interessantste resultaten op een rijtje.

Vrouwen in de meerderheid

Zoals je zou verwachten van een seniorenvereniging is het grootste deel van de leden tussen 60 en 80 jaar oud. Daarnaast is een klein aandeel van de leden jonger dan 60 jaar en ouder dan 80. In concrete cijfers betekent dat: 47% zeventigers, gevolgd door 27% zestigers, 21% tachtigers, 4% vijftigers en 1% negentigers. In vergelijking met het ledenonderzoek in 2009, merken we een ‘verzilvering’ op. Namelijk het aantal oudste leden (80-plussers) stijgt met 5%.

Vrouwen zijn nog steeds duidelijk in de meerderheid onder de leden van LBV. Het gaat om 70% tegenover 30% mannen. Daarin is niets veranderd als we de resultaten vergelijken met die uit 2009.

45% alleenstaanden

Het verenigingsleven heeft onder meer als belangrijke taak om vereenzaming en isolement tegen te gaan. Uit het ledenonderzoek blijkt dat lokale LBV-verenigingen zo’n 45% alleenstaanden bereiken. 

Voorts blijkt ook dat de gewezen beroepsachtergrond van de leden erg divers is. Huisvrouwen en –mannen vormen de grootste categorie (25%), daarna bedienden (21%), zelfstandigen (17%), arbeiders (17%) en ambtenaars (11%).

Het grootste deel van de leden is gepensioneerd, zo’n 93%. Daarnaast is 2% bruggepensioneerd, 2% is nog werkzaam en 2% is invalide.

Wat de vrije tijd betreft geeft 7% van de leden aan dat zij de zorg opnemen voor een familielid of naaste, dat zij dus mantelzorger zijn. 22% van de leden gaf aan in de vrije tijd ook vrijwilliger te zijn in een andere vereniging dan LBV.

Digitale kloof minder diep

Hoe ouder de leden, hoe minder vaak ze toegang hebben tot internet. Dat bleek ook uit de resultaten van het vorige ledenonderzoek in 2009. Maar in vergelijking met 5 jaar geleden is het aantal leden, dat toegang heeft tot internet, wel met zo’n 20% gestegen. Dat valt ook duidelijk af te lezen aan de grafiek.

Nieuwe leden aantrekken via kennissen en vrienden

46% van de leden is in de lokale LBV-vereniging terechtgekomen door mond-tot-mondreclame via hun vrienden en kennissen. Daarnaast heeft 29% van de leden de weg gevonden naar de vereniging via de mutualiteit. 24% gaf aan door een bestuurslid te zijn aangesproken en slechts 2% van de leden ontving informatie over de vereniging via de lokale pers en is daardoor lid geworden.

Als we meer in het verleden gaan terugkijken en rekening houden met het aantal jaar lidmaatschap van de leden, dan blijkt dat de mutualiteit als bron van nieuwe leden aan belang heeft ingeboet. In plaats daarvan heeft de mond-tot-mondreclame van vrienden en kennissen steeds meer nieuwe leden aangebracht doorheen de jaren.

Waarom sluiten leden aan bij LBV?

In hoofdzaak spelen er drie beweegredenen mee die leden ertoe aanzetten lid te worden van de vereniging. Die drie beweegredenen vinden we in ongeveer gelijke mate terug. Het sociaal contact binnen het verenigingsleven primeert voor 39% van de leden. Zo’n 30% van de leden vindt dan weer de liberale achtergrond van de vereniging het belangrijkst. Het diverse activiteitenaanbod vormt een derde motivatie om lid te zijn. 29% van de leden geeft aan dit belangrijk te vinden.

Onze leden zijn tevreden!

Over de mate van tevredenheid over het activiteitenaanbod kunnen er geen misverstanden bestaan: 9 op 10 is tevreden. Slechts 9,7% van de leden is min of meer tevreden en 0,3% is niet tevreden over het aanbod aan activiteiten.

De top vier van de activiteiten in volgorde van voorkeur zijn: uitstappen, feestelijke bijeenkomsten, ontmoetings- en animatieactiviteiten en voordrachten. Daar is de afgelopen vijf jaar geen verandering in gebracht. Minder populaire activiteiten zijn creatieve ateliers, voordrachten (voor de jongere leden), bewegings- en sportactiviteiten, cursussen en activiteiten rond andere culturen.

De interesse voor bepaalde activiteiten is heel duidelijk leeftijdsgebonden: vooral bewegingsactiviteiten, cur- sussen, uitstappen en activiteiten rond andere culturen worden meer gesmaakt door een jonger ledenpubliek. De voorkeur voor feestelijke gelegenheden en het volgen van voordrachten is dan weer typisch voor het ouder ledenpubliek.

Gezonde voordrachten en computercursussen

Wat voordrachten betreft hebben leden een duidelijke voorkeur voor gezondheidsthema’s, reisverslagen, cultuur, milieu en natuur en sociale zekerheid en pensioenen. De interesse voor de thema’s gezondheid, digitale wereld, vrijwilligerswerk en milieu en natuur wordt minder groot, naarmate de leden ouder worden.

De leden die geïnteresseerd zijn in het volgen van cursussen, doen dat het liefst over computer en digitale wereld. Ook kooklessen, bloemschikken en huis- en tuinklusjes maken deel uit van de top vier. Vrouwen hebben over het algemeen een veel grotere voorkeur voor ‘bloemschikken en knutselen’ en een lichtere voorkeur voor ‘koken’. Mannen daarentegen zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in het thema ‘computer en digitale wereld’.

Vrijwilligerswerk

Het verenigingsleven staat of valt met de inzet van vrijwilligers en bestuursleden. Op de vraag of leden zich actief zouden willen inzetten in de vereniging antwoordde 33% “ja”. Deze leden zijn het meest bereid om mee te helpen bij de praktische zaken van een activiteit (55%), vervolgens zou 19% een bestuursfunctie op zich willen nemen. 14% zou willen helpen bij de organisatie en begeleiding van uitstappen en 13% wil wel een steentje bijdragen bij het administratief werk. Het maken en onderhouden van een website, de vertegenwoordiging in een adviesraad en de organisatie van activiteiten zouden het minst graag gedaan worden.

Uit de resultaten van het ledenonderzoek blijkt ook dat de bereidheid om actief mee te helpen afneemt met de leeftijd. Mannen zijn over het algemeen iets meer bereid om een vrijwilligerstaak op zich te nemen dan vrouwen, resp. 26% en 23%.

Beoordeling van de bestuurlijke werking

De leden zijn globaal genomen tevreden over het bestuur van de afdeling. 85% vindt dat het bestuur goed werkt. 5% vindt dat het beter kan en de overige 10% heeft er geen mening over. 

Courant en website

38% van de leden kent het tijdschrift Courant en 18% van hen heeft een abonnement. Daarnaast heeft 40% van de leden met toegang tot het internet al eens gehoord over de website. 27% van hen heeft de website ook al bezocht.

Sitemap - Vief Limburg vzw 2017 - info.limburg  vief.be - Site door Faromedia